Regulamin

Regulamin serwisu przebiegpojazdu.pl

I. Wstęp
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis przebiegpojazdu.pl zwany dalej Witryną Internetową.
2. Usługi w ramach w/w serwisu są świadczone przez firmę Automedia Service z siedzibą w Bobigny, 7 place du 11 Novembre 1918, Francja, zwaną dalej Usługodawcą.
3. Użytkownikiem jest każda osoba korzystająca z Witryny Internetowej.
II. Zakres usług
1. Witryna Internetowa oferuje usługi płatne mające na celu przygotowanie raportu historii pojazdu sprawdzanego przez Użytkownika.
2. Ze względu na ich kompleksowość, usługi są szczegółowo opisane na Witrynie Internetowej. W przypadku niejasności, Użytkownik ma możliwość sformułowania dodatkowych zapytań poprzez formularz dostępny na stronie Kontakt.
III. Zamawianie usługi
1. Sprawne wykonanie usługi zależy od wielu czynników, między innymi od wystarczającej ilości informacji dostarczonych przez Użytkownika w celu sprawdzenia pojazdu. Dlatego przed zamówieniem usługi, w skomplikowanych przypadkach, zaleca się przesłanie zapytania o możliwości realizacji danej usługi.
2. Wszelkie zapytania i dołączone do nich zdjęcia, skany, lub inne dokumenty można przesyłać przez formularz na stronie Kontakt.
3. Złożenie zapytania przed zamówieniem danej usługi nie jest obowiązkowe.
4. Podczas zamawiania usługi Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania niniejszego regulaminu i do dokonania płatności on-line.
5. Płatność jest realizowana po przeniesieniu na stronę płatności automatycznego serwisu transakcyjnego niezależnego od Witryny Internetowej.
6. Po dokonaniu płatności Użytkownik może powrócić z powrotem na Witrynę Internetową, gdzie można dodatkowo potwierdzić zamówienie i równocześnie dołączyć zdjęcia, lub dokumenty.
7. Zamówienie usługi jest przyjęte do realizacji z chwilą dokonania płatności, bez względu na to, czy nastąpi powrotne przekierowanie Użytkownika na Witrynę Internetową.
IV. Realizacja usługi
1. Podczas realizacji zamówienia Użytkownik ma możliwość dostarczenia dodatkowych informacji, zdjęć, lub dokumentów przez formularz na stronie Kontakt, dołączając numer zamówienia.
2. Przygotowanie raportu trwa zwykle do 24 godzin w dniach roboczych. Za dni robocze uważa się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych. Z reguły zamówienia złożone do godziny 14-tej są realizowane tego samego dnia.
3. Gotowy raport jest dostarczany wyłącznie drogą elektroniczną na e-mail wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia usługi.
V. Dane osobowe
1. Składając zamówienie na usługę, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
2. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
3. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
VI. Zwroty i reklamacje
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu pomyślnej realizacji zamówionej usługi. Jednakże, jeśli pomimo tych starań usługa nie dojdzie do skutku, Użytkownik otrzyma całkowity zwrot wpłaconej kwoty.
2. Zlecenie podczas, którego wykryto książkę serwisową, dowód rejestracyjny, lub inny istotny dokument jako sfałszowane, uważa się za zrealizowane bez względu na ilość uzyskanych przebiegów.
3. Użytkownik może anulować swoje zlecenie do czasu, gdy posiada ono statut „oczekujące w kolejce do realizacji”, lub po przekroczeniu terminu 48 godzin w dniach roboczych.
4. Reklamacje należy składać przez formularz na stronie Kontakt. Reklamacja musi obowiązkowo zawierać numer zamówienia, dane Użytkownika i opis sporu.
5. Reklamacje rozpatrujemy w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. Jednakże drobne błędy w raporcie poprawiamy niezwłocznie.
6. Usługodawca przygotowuje raport na podstawie otrzymanych informacji od innych podmiotów i nie ponosi odpowiedzialności za przeinaczenia powstałe z nie jego winy.
7. Wszelkie roszczenia Użytkownika nie mogą w żadnym przypadku przekroczyć wartości płatności za zamówioną usługę.
VII. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, zawiera umowę z Usługodawcą na realizację zamówionej usługi.
2. Prawem właściwym dla zawartej umowy jest prawo Republiki Francuskiej.